Phương châm lãnh đạo

Đào tạo kỹ thuật

Thực hiện đào tạo kỹ thuật.

Tiến hành đào tạo an toàn

Chánh sẩy ra tai nạn khi thực hiện cắt, chánh sảy ra tai nạn ở máy dập góc. Khung cảnh lớp đào tạo sử dụng an toàn máy nâng hàng

Kiểm tra năng lực tiếng Nhật

Vào tháng 12 hàng năm điều đi thi năng lực tiếng Nhật
Luôn cố gắng học nhằm mục đích nâng cao khả năng tiếng nhật