Công ty cổ phần Yamabun

  • Lời giới thiệu từ Giám Đốc
  • Tóm tắt sự thay đổi của Công ty
  • Nôi dung công việc
  • các chứng chỉ đã nhận
  • Lịch sử của YAMABUN
  • Quảng cáo về công ty YAMABUN

Nôi dung kinh doanh

Kinh doanh sản phẩm nông nghiệp ( Liên quan đến nông nghiệp)
Chúng tôi sử dụng các vật liệu đóng gói cho các sản phẩm nông ngiệp như các loại hộp catton đựng rau quả tươi.
Kinh doanh SP ( Vật liệu đóng gói )
Chúng tôi sử dụng các vật liệu như công cụ SP cho ngành công nghiêp thương mại.
Hộp trang trí
Những hộp được cải thiên mang tính chất độc đáo. Chúng tôi sản xuất những mặt hàng với chất lượng cao.